PRIVACYBELEID

Liesbeth Callewaert- Paspartú – vindt de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy belangrijk en wil hier dan ook heel zorgvuldig mee omgaan.
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens wordt de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, gerespecteerd. Wij verbinden ons ertoe deze gegevens enkel te gebruiken voor de doelen hieronder beschreven, dit na uw uitdrukkelijke toestemming, en deze niet door te geven aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de internet omgeving (webhosting) en de IT-infrastructuur.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft en hierover contact met ons wenst op te nemen, kan dit via deze contactgegevens:
Liesbeth Callewaert- Paspartú– liesbeth@paspartu.be – Veldhoendreef 1, 8200 Brugge

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail en indien van toepassing BTW nummer) die u ons vrijwillig heeft doorgegeven, worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Zodat u kan geïnformeerd worden en kan deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door Liesbeth Callewaert – Paspartú. We kunnen u informatie toesturen, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen, om u op de hoogte te houden van door ons georganiseerde cursussen, workshops en andere events.
  • Zodat bijkomende informatie kan gevraagd worden om cursussen of activiteiten doelgerichter te kunnen organiseren.
  • Zodat u kan gecontacteerd worden voor verdere of relevante informatie omtrent een cursus, een activiteit of een dienst.
  • Voor de facturatie van geleverde diensten.

Uw persoonsgegevens zullen nooit worden gebruikt voor publicitaire doeleinden, noch worden doorgegeven aan derden die deze gegevens voor dergelijke doeleinden zouden gebruiken.

Enkel aan gerechtelijke instanties kan de informatie vrijgegeven worden.

Gegevens verkregen via de website

Bij het bezoek van de website wordt automatisch een aantal gegevens opgeslagen zoals de datum en uur van toegang, het IP-adres, het aantal geraadpleegde pagina’s, de eventueel gebruikte browser, de zoekmotor en de sleutelwoorden die werden ingegeven om de site te vinden of via welke site je op onze website kwam.

  • De verwerking van deze gegevens dient enkel om onze site te kunnen aanpassen en verbeteren.

Beeldmateriaal

Alle teksten, afbeeldingen, oefeningen, en andere zaken gemaakt voor dienstverlening van Paspartú zijn  de intellectuele eigendom van Paspartú.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt als sfeerbeelden.  Wij plaatsen geen foto’s waardoor u als klant schade kan ondervinden en indien een naam vermeld wordt, is het enkel de voornaam. Foto’s of video’s kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden

  • in brochures
  • op de website www.paspartu.be
  • in de (digitale) nieuwsbrief
  • op sociale-media accounts (LinkedIn, Facebook)

Indien het beeldmateriaal wordt aangewend voor publicitaire doeleinden, zal uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor gevraagd worden.

Als klant hebt u het recht om het gebruik van foto’s waarop u zelf of uw kind verschijnt, te weigeren. U kan dit  duidelijk te kennen geven wanneer het beeldmateriaal wordt gemaakt of dit vooraf schriftelijk melden aan Liesbeth Callewaert – Paspartú.

Bewaartermijn

Liesbeth Callewaert- Paspartú bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.